Wedstrijden en olympiades

Wetenschappen

Jaarlijks worden voor leerlingen van de 3de graad olympiades georganiseerd voor biologie, chemie, fysica en technologie. Leerlingen van onze school nemen deel aan deze olympiades. Ze kunnen bij deze wedstrijden hun kennis en inzicht meten met die van leeftijdsgenoten uit andere Vlaamse scholen.

De olympiades bestaan uit drie rondes, waarvan de eerste op school doorgaat. Nadien volgt een tweede ronde aan de UA. Hieruit worden 16 finalisten geselecteerd. De finalisten krijgen een stageweek aangeboden aan het LUC, waarbij ze hun praktijkervaring en hun kennis verder kunnen verdiepen onder begeleiding van universiteitsprofessoren. 

Deze olympiades vormen een goede zelftest op vlak van werkkracht en kennis. De herhaling en verdieping in de leerstof dragen bij tot een goede start in het eerste jaar hoger onderwijs.

Jaarlijks worden voor leerlingen van de 2de graad de JON-olympiade georganiseerd.  Deze olympiade toetst de kennis van de vakken biologie, chemie en fysica. Het is een online meerkeuze test waar van elke wetenschappelijke discipline 20 vragen gesteld worden.

Onze leerlingen van de 1ste graad nemen tijdens de lessen techniek deel aan de STEM-olympiade. Tijdens deze voorronde krijgen de leerlingen een reeks uitdagende meerkeuzevragen over wetenschap en techniek voorgeschoteld. De 64 leerlingen met de hoogste score in Vlaanderen worden geselecteerd om het tegen elkaar op te nemen in de finaleronde.

Grieks

Via de ook voor andere vakken welbekende olympiade-formule krijgen de leerlingen van het 6de jaar Grieks de kans zich met andere Vlaamse jongeren te meten in vertaalvaardigheid. Toch ligt de competitie in de eerste plaats op het persoonlijk vlak: de complexe problematiek van vertalen dwingt immers elke leerling om al zijn kennis en talenten aan te spreken. Een mooie, genuanceerde vertaling is dan ook steeds een overwinning op zichzelf in een dubbele strijd: die met het Griekse origineel en die met de eigen moedertaal. Of met een parafrase op de bekende Griekse spreuk: deelnemen is sowieso winnen.

De Grieksolympiade valt uiteen in twee wedstrijden: een individuele en een klassikale.

  • Individueel: de Pythiawedstrijd
    Verzameld op een centrale plaats treden de leerlingen gewapend met woordenboek en grammatica in de arena (aula) voor een dubbele proef. Naast een vertaling van een Griekse tekst moeten zij ook nog een verhandeling schrijven over het thema dat in de Griekse tekst wordt behandeld. Op de winnaar ligt een mooie prijs te wachten: een vijfdaagse rondreis door Griekenland op uitnodiging van het European Cultural Centre of Delphi.
  • Klassikaal: de Sophocleswedstrijd
    Onder begeleiding van de leraar smeden de leerlingen hun verschillende ideeën, invalshoeken, woordvondsten… samen tot hún 'master-vertaling'. Ieder jaar vormt een ander fragment van de grote Griekse tragediedichter Sophocles het voorwerp van geanimeerde discussies over woordbetekenissen, nuanceringen, taalregisters… Het groepsresultaat overtreft steeds de individuele vindingrijkheid.

 

De plechtige proclamatie, opgeluisterd door muziek, toneel of voordracht, vindt samen met die van de Latijnolympiade ieder jaar afwisselend plaats in de grote aula van één van onze Vlaamse universiteiten.

 

Latijn

 

Elk jaar wordt in Italië in de loop van mei een grote internationale vertaal- en commentaarwedstrijd georganiseerd rond een tekst van Cicero. Deze vindt plaats in het stadje Arpino, de geboorteplaats van Cicero, en richt zich tot leerlingen uit het 6de jaar van het secundair onderwijs.

Om de Vlaamse leerlingen te selecteren en voor te bereiden op die grote wedstrijd wordt elk schooljaar een Latijnolympiade georganiseerd door het Vlaamse Arpinocomité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Vlaamse universiteiten, de onderwijskoepels, de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap en het Nederlands Klassiek Verbond (NKV). Opdracht is ook hier de vertaling van een tekst uit het omvangrijke oeuvre van Cicero. De Vlaamse leerlingen nemen individueel deel aan deze Cicerowedstrijd, die telkens plaatsvindt op een woensdagnamiddag in januari en simultaan gehouden wordt in Hasselt, Brussel, Brugge, Gent en Antwerpen.

Om de leerlingen beter vertrouwd te maken met deze individuele vertaalwedstrijd, wordt ook voor leerlingen van het 5de jaar een Latijnolympiade georganiseerd, maar dan in klassikaal verband. De opgave is hier een tekst uit de Aeneïs, het bekende epos van Vergilius. Naast de pedagogische mogelijkheden die een klassikale vertaalwedstrijd biedt, maakt deze de leerlingen reeds vertrouwd met de vele eisen die aan een literaire vertaling gesteld worden.

We zijn er trots op dat in de voorbije 13 edities van deze olympiade leerlingen en klassen van ons college zich al meermaals tot de laureaten of genomineerden mochten rekenen.

Aardrijkskunde

De Vereniging Leraars Aardrijkskunde (www.vla-geo.be) organiseert reeds een 20-tal jaren een geo-olympiade voor leerlingen van de 3de graad.


Omdat het vak voor de meeste leerlingen slechts tijdens 1 lesuur per week aan bod komt, kan de proef niet alleen op kennis gericht worden. De meeste aandacht wordt aan vaardigheden, inzicht en het omgaan met geografische informatie besteed. Werken met kaartmateriaal (o.a. een atlas), statistieken, grafieken (o.a. klimatogrammen), foto’s… staat centraal.


Na een provinciale selectie meten de 10 beste deelnemers zich in een Vlaamse finale met mekaar. De 4 beste finalisten mogen deelnemen aan een jaarlijkse internationale wedstrijd (in Zuid-Korea, Polen, Australië…).


Meer informatie is op Geografie Olympiade beschikbaar.

Wiskunde

De Vlaamse Wiskunde Olympiade is een wiskunde-wedstrijd waaraan leerlingen uit de tweede en derde graad vrijblijvend kunnen deelnemen. De wedstrijd verloopt in vier rondes: de eerste ronde wordt in elke deelnemende school ter plaatse georganiseerd (op een woensdagnamiddag) en bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Gemiddeld gaat 10 % door naar de tweede ronde die provinciaal georganiseerd wordt (voor ons in UA) en opnieuw bestaat uit 30 meerkeuzevragen. De Vlaamse finale tenslotte is voorbestemd voor de 10 % besten uit de tweede ronde en bevat vier open vragen. Er bestaat ook nog een internationale finale.

Onze school neemt hieraan deel, omdat we het als wiskundeleerkrachten belangrijk vinden dat leerlingen op een 'speelse' manier geconfronteerd worden met wiskundeproblemen waarbij een logische en/of creatieve denkwijze vereist is. Probleemoplossende vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Creatieve leerlingen die niet zo goed zijn in het exact verwoorden van redeneringen, scoren hier vaak beter dan in de doorsnee-wiskundeles, omdat bij meerkeuzevragen enkel het resultaat belangrijk is. Voor hen kan een goed resultaat zelfbevestigend werken. Ook het nationale en internationale karakter is belangrijk: op eenzelfde moment lossen duizenden leerlingen op verschillende plaatsen dezelfde vragen op.

Alle leerlingen van het tweede jaar nemen in maart tijdens de schooluren deel aan de Kangoeroewedstrijd; een reken-, denk- en puzzelwedstrijd.