Schoolbestuur

Directie

Het directieteam bestaat uit vier personen.

 • Bea Schrijvers: directeur logistiek, financiën, veiligheid en welzijn
 • Kathleen Swaans: pedagogisch directeur eerste graad
 • Rudy Vandebosch: pedagogisch directeur tweede en derde graad
 • Eric Van Huffelen: algemeen directeur

 

Plaatselijk comité

Het plaatselijk comité adviseert de directie (basisschool + secundair onderwijs) bij het algemeen beleid van de school. De comitéleden ondersteunen de werking van het schoolbestuur op schoolniveau.

Leden: mevr. Lydia Bechtel-Verstreken, dhr. Jules Claessens, dhr. Jan De Cock, mevr. Marie De Greve-Versluys, dhr. Filip Lardon, dhr. Fons Van den Bergh, dhr. Danny Van den wouwer, dhr. Guy Van Deuren, dhr. Lieven Vanhooydonck  en dhr. Luc Vanlouwe 

 

Schoolbestuur: KOBA Voorkempen

Onze school is een ‘bisschoppelijke’ school: samen met 130 andere scholen uit het bisdom Antwerpen valt ze onder de verantwoordelijkheid van onze bisschop, Mgr. J. Bonny. Sinds schooljaar 2015-2016 is de samenwerking tussen deze scholen gereorganiseerd om nog efficiënter te kunnen inspelen op lokale mogelijkheden en behoeften op vlak van onderwijs.
De scholen werden daarvoor op regionale basis gehergroepeerd in negen nieuwe schoolbesturen onder een gemeenschappelijke koepel. Die koepel draagt als naam ‘Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen’ (KOBA). Elk regionaal schoolbestuur krijgt een analoge naam: ‘KOBA’, gevolgd door een geografische indicatie.
Als koepelorganisatie zorgt KOBA binnen de nieuwe structuur voor de verankering van de katholieke identiteit van alle bisschoppelijke scholen. KOBA verzekert ook de gelijkgerichte werking van deze scholen en ondersteunt ze door uiteenlopende expertise ter beschikking te stellen.

Het schoolbestuur waarvan onze school deel uitmaakt, heet ‘KOBA Voorkempen’ en omvat volgende scholen:  

 • Bloemendaal-Elshout – Schoten – kleuter- en lager onderwijs
 • Dorpsschool - Vremde - kleuter- en lager onderwijs
 • Heilige Familie – Schoten - kleuter- en lager onderwijs
 • Heilig Hart van Maria – Schilde – kleuter- en lager onderwijs
 • Heilig Hart van Maria-instituut – Schilde – secundair onderwijs
 • Sint-Cordula – Schoten - kleuter- en lager onderwijs
 • Sint-Filippus – Schoten - kleuter- en lager onderwijs
 • Sint-Jan Berchmanscollege – Malle – kleuter- en lager onderwijs
 • Sint-Jan Berchmanscollege – Malle – secundair onderwijs
 • Sint-Jozef Instituut – Schoten – secundair onderwijs
 • Vrije Basisschool Sint-Antonius - Zoersel - kleuter- en lager onderwijs
 • Vrij Technisch Instituut – Zandhoven – secundair onderwijs
 • Wonderwijzer – Schilde – kleuter- en lager onderwijs

De directies van deze scholen zullen in allerlei beleidsdomeinen nauw samenwerken, onder leiding van een eigen raad van bestuur en een eigen algemene vergadering (de heer Luc Verpoorten als afgevaardigd bestuurder en de heer Fons Goos als voorzitter). Het doel van deze samenwerking is de bestaande kwaliteit van het onderwijsaanbod in de scholen voortdurend te bewaken en waar mogelijk – uiteraard – nog te verbeteren. 

KOBA Voorkempen is aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Katholieke scholen bundelen hun krachten op dat niveau voor verschillende domeinen zoals pedagogische begeleiding of ontwikkeling van leerplannen. Ook op het juridische vlak werken zij nauw samen. Zo kan elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie heeft verkregen over inbreuken, een melding doen bij een intern meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
02 507 07 12

Het gaat dan in de eerste plaats om werknemers, zowel statutaire als contractuele personeelsleden maar ook om anderen zoals sollicitanten, stagiairs en (onder)aannemers en leveranciers. Let op: leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling. Zij kunnen geen melding doen bij een meldpunt voor klokkenluiders. Voor hen geldt de gewone klachtenregeling.