Inschrijvingen

 • Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt
  en de verwantschap aantoont (ID-kaart of het trouwboekje of het geboortebewijs of een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …)

  Inschrijvingen van nieuwe kleuters gebeuren in de kleuterschool, liefst na een telefonische afspraak

   

  Vanaf 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen vanaf schooljaar 2010 – 2011 onderstaande regeling:

  Om toegelaten te worden tot het gewoon onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.
  Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar,
  moet hij bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap
   erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode
   ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest; 
  • voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt.
   De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast.  Het CLB waarmee de school een beleidscontract heeft,
   is bevoegd die taalproef af te nemen;
   
  • beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling
   uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

   

  Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die worden ingeschreven in Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uit maken van het Nederlands taalgebied.

  Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap
  erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest.

  Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het  voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef.

  Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

  Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan, enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.

  De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur,
  eventueel aanpassingen gebeuren.

  De ouders hebben het recht af te zien van de individuele CLB-begeleiding.
  Voor meer inlichtingen over de mogelijkheid tot weigeren kan U terecht op het CLB-centrum.

 

Hoe uw kleuter inschrijven ?

 


Instapmogelijkheden:

Als je kind 2 jaar en 6 maanden is:

De eerste schooldag

 • na de grote vakantie
 • na de herfstvakantie
 • na de kerstvakantie
 • op 1 februari
 • na de krokusvakantie
 • na de paasvakantie
 • na Hemelvaartsdag

Is je kleuter al 3 jaar of ouder en gaat hij/zij nog niet naar de kleuterschool?  Hij/zij mag eender welke dag voor het eerst naar de kleuterschool.

Capaciteitsbepaling

De capaciteitsbepaling voor onze kleuterschool
bedraagt 100 kleuters.

Afspraak tot kennismaking met de school of tot inschrijving:

In onderling overleg met de directeur wordt een datum bepaald om de school te bezoeken.

Tel.: 03 312 98 88

Meebrengen voor een inschrijving:

ID-kaart

Evt. andere nuttige gegevens zoals attesten, verslagen, ...